Strona główna » Polityka prywatności
Kategorie Producenci

Szukaj

Nasze hity


Opinie o produktach

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SCE

Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania  danych osobowych użytkownika: jest nim SCE Arkadiusz Koguc z siedzibą w Bielawie przy ul. Hotelowa 1 58-260 Bielawa, wpisana do Ceidg pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 882-176-34-01, REGON: 020315308. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności użytkownik może się kontaktować z SCE poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sce24.pl

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

SCE przetwarza dane osobowe użytkownika w celu podjęcia na  żądanie użytkownika działań zmierzających do zawarcia umowy z SCE lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

Wiąże się to z możliwością:

 1. zawarcia SCE umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego www.sce24.pl (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym.
 2. zawarcia z SCE umów sprzedaży towarów,
 3. przesłania do SCE zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych SCE w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym  w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. strony internetowej.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

SCE przetwarza dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SCE (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Oznacza to konieczność przetwarzania  danych osobowych użytkownika w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES SCE LUB PODMIOTU TRZECIEGO

SCE może przetwarzać dane osobowe użytkownika jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez SCE lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Wiąże się to z przetwarzaniem danych użytkownika w następujących przypadkach:

 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

  SCE na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z użytkownikiem w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji SCE uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do zainteresowań użytkownika, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.
 • Marketing produktów i usług oferowanych przez SCE

  SCE kontaktuje się z użytkownikiem telefonicznie lub przesyła do użytkownika informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez SCE, o ile wcześniej na stronie www.sce24.pl użytkownik wyraził zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów SMS, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.
  SCE nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.
  SCE nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty.
 • Dochodzenie roszczeń przez SCE oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec SCE

  W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez użytkownika z zawartej z SCE umowy, SCE, w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od użytkownika roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.
  W przypadku skierowania przez użytkownika roszczeń wobec SCE, SCE przetwarza dane osobowe użytkownika w celu obrony przez takimi roszczeniami.
 • Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów.

  W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez użytkownika, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez SCE użytkownikowi możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez SCE kredytu kupieckiego, SCE może żądać od użytkownika wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez użytkownika umowy sprzedaży zawartej z SCE
 • Ocena zdolności kredytowej

  W przypadku gdy użytkownik, jako przedsiębiorca, wystąpi do SCE o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez SCE kredytu kupieckiego, SCE zbiera i przechowuje o użytkowniku informacje dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na ocenę zdolności kredytowej  i analizę ryzyka związanego z zawarciem z użytkownikiem umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.
 • Kontakt z SCE

  SCE umożliwia użytkownikowi przesłanie do SCE zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych,  dostępnych na stronie www.sce24.pl w innych sprawach, nie związanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym  lub nie związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. strony internetowej.
 • Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, w celach, o których mowa w cz. I-III. Polityki prywatności SCE może udostępniać dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez SCE – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy,
 • podmiotom na rzecz, których SCE zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym SCE posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na rachunek użytkownika, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz SCE usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego, podmiotom świadczącym usługi w zakresie public&inwestor relations, podmiotom, którym SCE zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym SCE lub ww. podmioty.
 1. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I-III niniejszej Polityki prywatności.

 • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I Polityki prywatności), SCE przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. II Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu SCE lub podmiotu trzeciego (cz. III Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.
  - W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez użytkownika sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku ze szczególną sytuacją użytkownika.
  - W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez użytkownika sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. 
  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez SCE, SCE przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub na wykonywanie połączeń telefonicznych.
  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez SCE lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec SCE, SCE przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, SCE przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak użytkownik pozostaje w relacjach handlowych z SCE i/lub istnieją nie zaspokojone roszczenia SCE wobec użytkownika.
  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, SCE przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

 • użytkownika ma prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

 • użytkownik ma prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Użytkownik ma  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

 • użytkownik ma prawo żądania usunięcia przez SCE danych osobowych w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  - użytkownik wniesie sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez SCE  danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu SCE lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
  - użytkownik wniesie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego
  - dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega SCE

  SCE informuje użytkownika, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.
  SCE nie będzie mógł spełnić żądania użytkownika jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

  - wywiązania się przez SCE z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy SCE i użytkownikiem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy SCE i użytkownikiem).
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 • użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:
  - kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający SCE sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - SCE nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - użytkownik wniósł sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez SCE danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu SCE lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SCE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez użytkownika.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

 • użytkownik ma prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez użytkownika, które SCE przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z użytkownikiem umowy.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

 • użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użtkownika – wobec przetwarzania dotyczących użytkownika danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu SCE lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

  SCDE ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania użytkownika danych jeśli wykaże:
  - istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec użytkownika interesów lub praw i wolności lub
  - istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • użytkownik ma  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli SCE przetwarza  dane w celu marketingu bezpośredniego. 
 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 24.05.2018 r. jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.  
 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 2. Użytkownik może przeglądać stronę internetową www.sce24.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

 3. Jeśli użytkownik zakłada konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

 4. Jeśli użytkownik zakłada konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi  działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

 5. W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez użytkownika nr NIP, użytkownik może skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie nr. telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z SCE za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 6. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo użytkownik może podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

 7. Jeśli użytkownik wystąpi z wnioskiem do SCE o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez SCE kredytu kupieckiego, SCE w celu oceny zdolności kredytowej może poprosić od użytkownika o przekazanie informacji dotyczących sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania użytkownikowi możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

 8. Jeśli użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną SCE będzie wysyłał je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, użytkownik może jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.

 9. W przypadku gdy chce Pani/Pan złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi Pani/Pan podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.

  ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH   SCE pozyskuje dane osobowe użytkownika bezpośrednio od użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 10

 10. Jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez SCE kredytu kupieckiego, SCE może zbierać o użytkowniku, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. SCE zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez użytkownika zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia. 

 11. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 12. a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. 
  b) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  c) oznaczenia identyfikujące użytkownika w systemie informatycznym SCE nadawane na podstawie danych podanych przez użytkownika.
  d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego użytkownik korzysta łącząc się ze stroną www.sce24.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 13. SCE informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

 14. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z SCE reklamodawców oraz partnerów.

 15. Internet Explorer
  Mozilla
  Chrome
  Opera


   

 16. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
   

 17. SCE stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

 18. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, SCE zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem SCE z użyciem certyfikatu SSL.

 19. Podjęte przez SCE działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. SCE nie będzie zwracał się do użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym użytkownik powinien  każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.


Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu